Sotsiaalpedagoog - millal tema juurde pöörduda

  • Abistab, suunab, nõustab/juhendab õpilasi sotsiaalses ( loe: omavahelises) suhtluses: kaasõpilastega, õpetajatega, kooli töötajatega
  • Jälgib koos klassijuhatajatega õpilase õppimiskohustuse täitmist, kontrollib puudumiste põhjendusi ja tegeleb põhjuseta puudujatega
  • Abistab koostöövõrgustiku – kodu ja kool ehk – õpilane-õpetaja-lapsevanem toimimisel, informeerides lapsevanemaid
  • Õpiraskustega õpilaste puhul Ümarlaudade korraldamine (õpilane-lapsevanem-aineõpetajad-klassijuhataja ja vajadusel ka valla haridusnõunik) kokkulepete ja lahenduste leidmiseks õppetöö nõuetekohaseks sooritamiseks ja õpimotivatsiooni tekitamiseks
  • Käitumisraskustega õpilaste puhul Ümarlaudade korraldamine (õpilane-lapsevanem- klassijuhataja-direktor ja vajadusel ka noorsoopolitsei)
  • Tegeleb koolikiusamise juhtumitega, kaasates asjaosalised, et edaspidiseid kiusamisi ei esineks
  • Jälgib kooli Kodukorra täitmist, vestleb vajakajäämistest asjaosaliste õpilastega
  • Innustab väsinuid, selgitades põhihariduse hädavajalikkust
  • Toetab klassijuhatajaid noorte innustamisel haridusteed jätkama
  • Hoiab silma peal laste kodusel olukorral koos lastekaitsega, et tagada lastele nõuetekohased õpivõimalused ja –keskkond

Kontakt

Aadress:

Tallinna mnt. 23c
79003 Eidapere alevik
Kehtna vald
Rapla maakond

Telefon:

(+372) 489 2516

E-kiri:

eidaperekool@eidaperekool.ee

ek.png

Search